This page is part of © FOTW Flags Of The World website

Friesland Province (The Netherlands) - Page 2

The Municipalities

Last modified: 2003-08-09 by jarig bakker
Keywords: fryslan | friesland |
Links: FOTW homepage | search | disclaimer and copyright | write us | mirrorsThe listing of all the municipalities and their villages, has become too long, and is therefore split into 2 pages. * Municipal seat
 
11  Nijefurd [Including] 19  Ooststellingwerf (Eaststellingwerf)
  • Appelscha (Appelskea) 
  • Donkerbroek (Donkerbroek) 
  • Elsloo (Elsloo) 
  • Fochteloo (De Fochtel) 
  • Haule (De Haule) 
  • Haulerwijk (Haulerwyk) 
  • Langedijke (Langedyke) 
  • Makkinga (Makkingea) 
  • Nijeberkoop (Nijeberkeap) 
  • Oldeberkoop (Âldeberkeap) (Berkeap) 
  • Oosterwolde (Easterwâlde)*
  • Ravenswoud (Ravenswâld) 
  • Waskemeer (Waskemar)
20  Opsterland (Opsterlân) [Including]
  • Bakkefean (Bakkeveen)
  • Beetsterzwaag (Beetstersweach)*
  • Frieschepalen (Fryske Peallen) 
  • Gorredijk (De Gerdyk) 
  • Hemrik (De Himrik) 
  • Jonkerslân (Jonkerslân) 
  • Langezwaag (Langseagen) 
  • Lippenhuizen (Lippenhuzen) 
  • Luxwoude (Lúkswâld) 
  • Nij Beets (Nij Beets) 
  • Olterterp (Olterterp) 
  • Siegerswoude (Sigerswâld) 
  • Terwispel (Terwispel) 
  • Tijnje (De Tynje) 
  • Ureterp (Oerterp) 
  • Wijnjewoude (Wynjewâld)
14  Scharsterland (Skarsterlân) [Including]
  • Haskerlân (Haskerland)] (former municipality) 
   • Haskerdijken
   • Haskerhorne
   • Joure (de Jouwer)*
   • Nijehaske
   • Oudehaske
   • Rohel
   • Rotstergaast
   • Rotsterhaule
   • Rottum
   • Sintjohannesga
   • Snikzwaag
   • Vegelinsoord
  • Doniawerstal (former municipality) 
   • Boornzwaag
   • Broek
   • Dijken
   • Doniaga
   • Goingarijp
   • Idskenhuizen
   • Langweer
   • Legemeer
   • Oldeouwer
   • Ouwster-Nijega
   • Ouwsterhaule
   • Scharsterbrug
   • Sint Nicolaasga
   • Teroele
   • Tjerkgaast
  • Heerenveen [see 17] 
   • Nieuwebrug [formerly part of Heerenveen]
  • Utingeradeel (former municipality) 
   • Akmarijp
   • Terkaple
15  Sneek (Snits) 21  Smallingerland (Smellingerlân) [Including]
 • Boornbergum (Boarnburgum)
 • De Tike (De Tike)
 • De Veenhoop (De Feanhoop)
 • De Wilgen (De Wylgen)
 • Drachten (Drachten)*
 • Drachtster-compagnie (Drachster Kompenije)
 • Goëngahuizen (Goaijingahuzen)
 • Houtigehage (Houtigehage)
 • Kortehemme (Koarte Himmen)
 • Nijega (Nijegea)
 • Opeinde (De Pein)
 • Oudega (Âldegea)
 • Rottevalle (De Rottefalle)
 • Smalle Ee (Smelle Ie)
 • 28  Schiermonnikoog (Skiermuontseach)
  • Easterham (Oosterburen)*
  30  Terschelling (Skylge)
   • Hoorn (Hoarne)
   • Midsland (Midslân)
   • West-Terschelling (West Skylge)*
   
  22  Tietjerksteradeel (Tytsjerksteradiel) [Including] 31  Vlieland (Flylân)
   • Oost-Vlieland (East Flylân)*
  18  Weststellingwerf
   • Blesdijke (Blesdike) 
   • Boijl (Boyl) 
   • De Blesse (De Blesse) 
   • De Hoeve (De Hoeve) 
   • Langelille (De Langelille) 
   • Munnekeburen (Munnekebuorren) 
   • Nijeholtpade (Nijeholtpea) 
   • Nijeholtwolde (Mijeholtwâlde) 
   • Nijelamer (Nijelemmer) 
   • Nijetrijne (Nijetrine) 
   • Noordwolde (Noardwâlde) 
   • Oldeholtpade (Âldeholtpae) 
   • Oldeholtwolde (Âldeholtwâlde) 
   • Oldelamer (Âldelemmer) 
   • Oldetrijne (Âldetrine) 
   • Oosterstreek (Easterstreek) 
   • Peperga (Pipergea) 
   • Scherpenzeel (Skerpenseel) 
   • Slijkenburg (Slijkenburg) 
   • Sonnega (Sonnegea) 
   • Spanga (Spangea) 
   • Steggerda (Steggerda) 
   • Ter Idzard (Ter Idserd) 
   • Vinkega (Finkegea) 
   • Wolvega (Wolvegea)*
   • Zandhuizen (Zandhuizen)
  08  Wûnseradiel (Wonseradeel)
   • Allingawier (Allingawier)
   • Arum (Arum)
   • Breezanddijk (Breezanddijk)
   • Burgwerd (Burchwert)
   • Cornwerd (Koarnwert)
   • Dedgum (Dedzjum)
   • Exmorra (Eksmoarre)
   • Ferwoude (Ferwâlde)
   • Gaast (Gaest)
   • Hartwerd (Hartwert)
   • Hichtum (Hichtum)
   • Hieslum (Hieslum)
   • Idsegahuizum (Idsegahuzen)
   • Kimswerd (Kimswert)
   • Kornwerderzand (It Koarnwertersân)
   • Lollum (Lollum)
   • Longerhouw (Longerhou)
   • Makkum (Makkum)
   • Parrega (Parregea)
   • Piaam (Piaem)
   • Pingjum (Penjum)
   • Schettens (Skettens)
   • Schraard (Skraerd)
   • Tjerkwerd (Tsjerkwert)
   • Witmarsum (Wytmarsum)*
   • Wons (Wûns)
   • Zurich (Surch)
  10  Wymbritseradeel (Wymbritseradiel) [Including]
   • Abbega (Abbegea)
   • Blauwhuis (Blauhûs)
   • Folsgare (Folsgeare)
   • Gaastmeer (De Gaestmar)
   • Gauw (Gau)
   • Goënga (Goaijinga)
   • Greonterp (Greonterp)
   • Heech (Heeg)
   • Hommerts (De Hommerts)
   • Idzega (Idsegea)
   • IJlst (Drylts)*
   • Indijk (Yndyk)
   • Jutrijp (Jutryp)
   • Nijland (Nijlân)
   • Oosthem (Easthim)
   • Oppenhuizen (Toppenhuzen)
   • Oudega (Âldegea)
   • Sandfirden (Sânfurd)
   • Scharnegoutum (Skearnegoutum)
   • Smallebrugge (Smelbrêge)
   • Tirns (Turns)
   • Tjalhuizum (Tsjalhuzum)
   • Uitwellingerga (Twellegea)
   • Westhem (Westhim)
   • Wolsum (Wolsum)
   • Woudsend (Wâldsein)
   • Ypecolsga (Ypkolsgea)
   • Doniawestal (Doanjewerstal) 
    • Koufurderrige (Koufurderrige)
    • Langweer (former municipal capital)